Waterornamenten.nl - Een waterornament voor in uw tuin

Waterornamenten.nl - Een waterornament voor in uw tuin

Beste prijs garantie

Snelle levering

Gratis verzending vanaf € 25,-

100% Natuursteen

+31 (0)6 - 53 17 64 06

Ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Waterornamenten.nl bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Waterornamenten.nl; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Het accepteren van aanbiedingen dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden accepteert.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Waterornamenten.nl zijn vrijblijvend en Waterornamenten.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling op Waterornamenten.nl; ook is Waterornamenten.nl gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet word geaccepteerd, deelt Waterornamenten.nl die mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Waterornamenten.nl sluit iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor iedere fout of omissie in de inhoud van de web(site)(shop)(of de website van derden) uit. Alle besluiten die op de grond informatie uit website-content tot stand komen, zijn voor eigen rekening en risico.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. In het geval er handeling en-of verzendkosten in rekening gebracht worden wordt dit uitdrukkelijke bij het betreffend artikel vermeldt. Waterornamenten.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Waterornamenten.nl binnen is. U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar bankrekening NL62RABO0155151797 T.n.v. Qiop. Rembours: U kunt in dit geval het verschuldigde bedrag aan de vervoerder betalen. Let op: het is NIET mogelijk om te pinnen bij de vervoerder. Contant: U kunt contant betalen bij het ophaaladres.  Ideal: U kunt via uw eigen vertrouwde en beveiligde betalingswebsite van uw bank (Rabobank, ING, ABN Amro, Fortis, SNS Bank, SNS Regio bank, Friesland bank en Postbank) Qiop eenmalig machtigen voor de betaling van uw product(en). Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Waterornamenten.nl.

Artikel 4. Levering

Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 werkdagen dit schriftelijk (via email of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Waterornamenten.nl deze betaling binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. Waterornamenten.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De door Waterornamenten.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Waterornamenten.nl is gerechtigd afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Waterornamenten.nl gedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Waterornamenten.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Waterornamenten.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Waterornamenten.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Waterornamenten.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@qiop.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen. Op de door Waterornamenten.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Waterornamenten.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Waterornamenten.nl kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Waterornamenten.nl, dan wel tussen Waterornamenten.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Waterornamenten.nl, is Waterornamenten.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Waterornamenten.nl.

Artikel 9. Persoonsgegevens

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties / de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Waterornamenten.nl nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Waterornamenten.nl contact opnemen. Waterornamenten.nl zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen conform de wens van de klant.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Waterornamenten.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Waterornamenten.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Waterornamenten.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan Waterornamenten.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Waterornamenten.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Waterornamenten.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Waterornamenten.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Waterornamenten.nl deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Waterornamenten.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Waterornamenten.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Waterornamenten.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.